Categoriearchief: blog

De Grote Trek naar het Oosten deel 2

Haarlem, 16 juli 2023
Ja het is een week later en ik heb mijzelf opgelegd, beloofd om wekelijks iets te schrijven over de voortgang van mijn grote reis naar de andere kant van Nederland.

kruispunt richting Brummen
kruispunt richting Brummen

Zoals jullie al weten heb ik de huur van mijn huis per 1 juli 2024 opgezegd om naar het Oosten van Nederland te gaan verhuizen om daar een woongemeenschap te starten en met mijn stichting in oprichting activiteiten voor kansarme kinderen te gaan organiseren. Maar dat is niet alles wat ik wilde schrijven.
Mijn eerste activiteit is de ondersteuning van kansarme basis school kinderen, dat is de doelgroep waar je bij de vorming van het volwassen leven ondersteuning kan bieden in de vorm van een tassenpakket.
Het tassenpakket bestaat uit:
optie 1: een bewegingstas ( gevuld met gymschoenen en gymkleding)

optie 2: een schoolrugtas gevuld met etui en calculator en eventueel tablet of laptop)

optie 3: een kledingtas gevuld met winterschoenen, sokken, regenjas, handschoenen, muts, zwemkleding, zomerschoenen.

Mijn tweede activiteit is de ondersteuning aan de ouders van de kansarme basis school kinderen, in de vorm van coaching in het huishouden, aanbieden van lessen over voeding, aanbieden van opvoed coach, aanbieden van ondersteuning in het opvoeden.

Daarnaast kunnen er nog vele varianten ontstaan gedurende deze aanloop periode van oriëntatie en kwartier maken.

Vervolg onderzoek in Gelderland: Ik heb onderzocht welke leuke activiteiten er de komende zomermaanden zijn en nu blijkt dat Uitbater “de Vroolijke Frans” in Brummen – Broek  elke vrijdag live muziek organiseert. Dus daar ga ik op vrijdag 11 augustus een heerlijk hapje eten.  En op zondag 19 september wordt daar een brocante  markt georganiseerd, ook die staat in mijn agenda. Voor nu ga ik verder met het speuren naar informatie bij een notaris mijn vragenlijstje wordt steeds langer en daardoor vertraag ik.

BLOG de grote trek naar het OOSTEN

Haarlem 9 juli 2023

Dag 9:

ik vertrek naar het OOSTEN, specifiek omgeving Zutphen in Gelderland. Daar start ik een woongemeenschap.

Met de stichting (i.o.) organiseer ik activiteiten voor kansarme kinderen.

Met de VvE beheer ik de 8 luxe appartementen (type: schuurwoning) van 70m2. Waarvan 6 koop en 2 huur.

Ik heb de huur van mijn luxe stadsappartement na 41 jaar opgezegd en ik lever per 1 juli 2024 de sleutels in.

Deze blog houdt jullie wekelijks op de hoogte van mijn plannen en de voortgang.


Nicole in Zutphen

BLOG: mijn leven in een Video

Een samenvatting van mijn leven!

Zo kijk ik naar de afgelopen 3 maanden die ik mocht doorbrengen met mijn Angels. Zij kwamen via de telefoon en mail op mijn pad op 14 maart 2022.

Wil je de video alvast bekijken? Hier staat de video
Nicole van Olderen, spin in het web | Samenwerken Nederland


Van links naar rechts: Chloe, Nicole, Sophia, Anna
Tijdens onze eerste ontmoeting stelden zij zichzelf voor:

Chloe, 23 jaar, uit Frankrijk zij heeft 2 jaar in China gewoond.
Sophia, 25 jaar, uit Venezuela zij heft 11 jaar in Panama gewoond.
Anna, 30 jaar uit Letland.

Dit is de mail van 14 maart waarin de Ladies zichzelf aan mij voorstellen.

“Ik ben Sophia Bremo, we hebben elkaar vandaag eerder gesproken via de telefoon over de mogelijkheid om samen te werken met Anna, Chloe en ikzelf. Wij zijn een groep laatstejaars studenten van de Leidse Universiteit en zijn bezig met onze bachelor voor antropologie en Sociologie. Bijgaand een document waarin onze beweegredenen staan om jouw wereld te leren kennen. 

Als sociale wetenschappers zijn wij geïnteresseerd in de relatie die mensen met hun omgeving hebben en de waarde van hun gewoontes voor hun leefomgeving. Dit draagt bij in het leren begrijpen van de maatschappij en de diverse aspecten die uiteindelijk bijdragen aan de sociale kritiek en de ontwikkeling daarvan. Wij geloven dat wij kunnen leren van de spirituele werkmethodes en de waarde daarvan voor de groei van de maatschappij en de healing daarvan. Hartelijke dank voor jouw overweging om ons te gaan ontmoeten. Wij begrijpen dat jouw tijd kostbaar is en wij willen dat deze mogelijke samenwerking wederkerig is, laten wij elkaar ontmoeten en praten over hoe deze samenwerking kan ontstaan.”

Tijdens onze eerste bijeenkomst voelde ik een verbinding met hun leergierigheid en bereidwilligheid om te leren wat “mijn wereld” hen zou kunnen tonen.

Natuurlijk kon dit alleen maar doorgang hebben omdat de C19 regels niet langer nageleefd hoefden te worden en mijn agenda net gevuld was met leuke en inspirerende activiteiten.

Voor mij voelde deze ontmoeting als een moment wat zo moest zijn!
Een geschenk van de Spirits als een eerbetoon aan mijn leven!

We begonnen met de Nieuwe Maan meditatie op 1 april, nee nee dat is geen grap!


Natuurlijk hebben wij aan alle deelnemers toestemming gevraagd om foto’s of video te mogen maken, de Angels stelden zichzelf altijd voor en waren zeer geïnteresseerd in wie de deelnemers waren en wat hun beweegredenen zijn om deel te nemen.

Wil je de video alvast bekijken? Hier staat de video
Nicole van Olderen, spin in het web | Samenwerken Nederland

De eerste bijeenkomst in Villa Vijf33 te Vijfhuizen, waar ik mijn spiritueel café organiseer  had als thema “de verbinding met het zielenkoord.”

Ik voelde dat het van belang was dat wij (de Ladies en ik) een goede verbinding tot stand gaan brengen, dus heb ik voordat de middag begon ruim de tijd genomen om hen te begroeten. Ik wilde ze eerst even smudgen en aansluitend hebben we ceremonieel in een cirkel gestaan met elkaars handen vast en ik heb voor ze “Oh Great Spirit” gezongen. Dat was het juiste begin van deze middag en onze reis, dat voelde zo intens en de energie stroomde door mijn lichaam.

Wat een prachtige reis ligt er voor mij om te betreden….

Ze voelden echt als mijn dochters, die ik niet heb, en gedurende die dag werden de 3 Ladies omgedoopt in Nicky’s Angels.

Mijn Angels zijn bereidwillig te leren, willen graag deelnemen, onderzoeken graag en zijn blij om deel te nemen aan de verschillende groepen.


Dus zo verstreken dag en weken waarin wij met zijn viertjes in mijn auto wegreden naar een activiteit om een lezing te geven of een meditatie te faciliteren. Ik was zo blij dat ik met deze auto de drie Angels op de achterbank kwijt kon.

Wij hebben een lange reis gemaakt waarbij er tijdens meer dan 12 evenementen gefilmd en geïnterviewd is, er zijn foto’s gemaakt en meer dan 10 uur video waarvan 11 minuten gebruikt is om mijn levensverhaal te laten zien.

Wil je de video alvast bekijken? Hier staat de video
Nicole van Olderen, spin in het web | Samenwerken Nederland

Ook heb ik samen met vrienden een middag mediumschap georganiseerd waarbij alle deelnemers en de Angels een bericht vanuit de wereld van de Spirits mochten ontvangen. In de video geef ik een bericht van de grootmoeder van Sophia door. De oma sprak met een ferme doch liefdevolle toon tegen haar kleindochter waarbij ik in de video zie dat dit ook goed is overgebracht aan haar.

food and dessert
Het slot interview was inclusief een heerlijke maaltijd met dessert op woensdag 18 mei.

Als cadeau heb ik voor alle drie de Angels een spirit tekening gemaakt.
a drawing for each one
Op de foto van links naar rechts: Sophia, Chloe, Anna.

Tijdens de montagetijd heb ik de Angels niet gezien, zij waren hard aan het werk om de video te monteren en ook moesten zij alle drie een eindexamen werkstuk schrijven over een door hen zelf gekozen maatschappelijk onderwerp.

De grote Finale
Op Volle Maan 14 juni was de video klaar en hebben wij wederom in de auto de meditatiegroep bezocht, na de meditatie werd de video vertoond. Het was voor mij zo ontzettend intens om mijn eigen leven door hun ogen te zien en zoals zij mijn leven aan de wereld tonen.

Dus dit is mijn leven:
Ik ben trots op het eindresultaat, en ik ben diep geroerd dat Sophia, Chloe en Anna, mijn Angels, de juiste parels uit mijn levensverhaal hebben weergegeven in de video zodat alle parels een prachtige en krachtige ketting vormen die mijn leven is.

Hier staat de video:
Nicole van Olderen, spin in het web | Samenwerken Nederland

Kijk en geniet ervan, laat het mij weten als je vragen hebt.

M: 06-41041509
mail: info@nicolevanolderen.nl

Hartelijke dank aan mijn Angels Chloe, Sophia en Anna.
Voor deze wonderlijke reis en voor altijd met elkaar verbonden in dit leven.

Met veel liefs jullie spirituele mama Nicole

N. J. M. H. van Olderen
Cornelissteeg 4, 2011 EA Haarlem
Mobile: 06-41041509
mail: info@nicolevanolderen.nl
www.nickysplace.nl
www.samenwerkennederland.nl
www.nicolevanolderen.nl
www.fantasyislandmassage.nl

GRATIS Kaartje trekken op: HIPHOP

 

BLOG: Video “the story of my life”

That is how I look at the past three months working with my Angels. They came to me via phone an mail on the 14th of March 2022.

If you have no time to read:
This is the link to the place where the video stands
Nicole van Olderen, spin in het web | Samenwerken Nederland


At our first meeting the ladies introduced themselves as:
Chloe, 23, from France, has lived in Chine for 2 years.
Sophia, 25, from Venezuela, has lived in Panama for 11 years.
Anna, 30, from Latvia.

Email from 14th of March

“This is Sophia Bremo, we spoke on the phone earlier today about the possibility of you collaborating with Anna, Chloe and I. We are a group of students of Leiden University of the bachelor of Anthropology and Sociology in their last year.

I attach here proof in Dutch of who we are and our intentions to get to know your world. As social scientists we are interested in the relationship humans have with their environment and the value of human practices to society. This contributes to the understanding of society and its diverse aspects which ultimately contributes to social critique and development. We believe we can learn more from spiritual practices and their value to societal growth and healing.

Thank you for considering meeting up with us. We understand your time is precious and we want this possible collaboration to be reciprocal, let us meet up and discuss how this could work.”

At our first meeting I felt a connection with the eagerness of the ladies whom were willing to dive into my world and learn what I was going to show them.

Of course this was only happening because the C19 rules were no longer needed so my agenda was just full of nice and inspiring activities.

For me it felt this encounter was meant to be!
A gift from the heavens as a tribute to my life.

We started with the New moon meditation at the first of April, no no this was not a joke!

Of course we asked permission to film and take pictures where ever we came and the ladies started to introduce there selves to the visitors.

The first gathering in the Villa Vijf33 at Vijfhuizen where I organise the spiritual café 2.0 had the theme “reconnecting with your Soul”.

I felt that I had to do a connecting exercise before the afternoon would begin.

So we did a smudge, as in cleansing their energy and we formed a circle with our hands together to feel the energy and I felt the emotions flowing through my body.
What a journey lays ahead of me….

They already felt like my daughters which I do not have, and during that day they became Nicky’s Angels.

My Angels are eager to learn, eager to participate, willing to investigate, happy in attending the groups.

So days, and even weeks went by and we jumped in my car, to drive to places to give lectures and meditations. I was so happy that I can have my Angels on the backseat of my car.

We have made a long journey with more then 12 events attending filming and interviewing me and the visitors. More then 10 hours of video and only 11 minutes to show you.

Want to look at the video now?
Here is the link to the page it is standing:
Nicole van Olderen, spin in het web | Samenwerken Nederland

We organised a spiritual afternoon with mediumship at my house with some of my friends, and I gave everyone including the Angels a message from spirit. One of them you can see in the video. That was my message from the grandmother of Sophia. You can hear the changing from my voice when she speaks lovingly but firm to her granddaughter Sophia.

The final closing was the interview with a nice meal included at my place. At the Wednesday 18th of May the Angels came in with food and desserts.
food and dessert

We had the interview in the Livingroom.As a gift I made for each one a drawing from Spirit.a drawing for each one
Left Sophia, middle Chloe, right Anna.

During the editing time I did not see my Angels they were working hard to make the video and each one also had to write a thesis about their own chosen subject.

GRAND FINALE…

So finally at Full Moon 14th of June the video was finished. We went by car to the mediation and after that they showed the video.

It was so intense to look at my life and see it through their eyes and the way they show it to the world.

This is the link to the place where the video stands
Nicole van Olderen, spin in het web | Samenwerken Nederland

So this is my life:

I am proud of what the final result is, and really deeply moved that Sophia, Chloe and Anna, my Angels, were able to pic and choose the pearls and edit them into the chain of pearls my life is.

Look and enjoy. Let me know if you have questions.
M: 06-41041509
mail: info@nicolevanolderen.nl

Thank you my Angels, Chloe, Sophia and Anna.
For a wonderful journey and connected for ever in this life.

With love your spiritual mama Nicole

My name is Nicole van Olderen, I organise for more than 20 years spiritual events, such as: workshops, lectures, meditation training, fairs, and events in your livingroom. In my own practice you are welcome for one on one sessions reading and healing, trauma, coaching, beriefment and healing of the deeper layers of trauma.

N. J. M. H. van Olderen
Cornelissteeg 4, 2011 EA Haarlem
Mobile: 06-41041509
GRATIS Kaartje trekken op: HIPHOP

Blog, Professioneel Mediator met een zesde zintuig!

20-02-2020: een nieuwe start van een Nieuwjaar.

Professioneel Mediator met een zesde zintuig!

Van harte wens ik iedereen regelmatiger dan een keer per jaar een gelukkig jaar toe. Mijn afgelopen maanden sinds september 2019 hebben in het teken van het volgen van een nieuwe opleiding gestaan. Ik ben op 12 februari 2020 geslaagd voor de opleiding Professioneel Mediator. Daarmee heb ik vaardigheden geleerd om mensen te begeleiden die o.a. met elkaar van mening verschillen, een probleem hebben, een ruzie hebben. Ja zegt mijn moeder heb je daar wel zin in? Al die mensen met ruzie enzo? Dat is toch niets voor jou? Nou dat ben ik niet met haar eens!
In mijn werk als coach en medium begeleid ik al 20 jaar mensen die ook met zichzelf een conflict kunnen hebben en met zichzelf een probleem hebben en een kwestie willen oplossen dus…. Eigenlijk ben ik al vele jaren ervaringsdeskundige, opgeleid aan the Arthur Findlay College en autodidact (zelfgeleerd). En NU! Nu heb ik nieuwe technieken geleerd, andere methodes om vragen te stellen en daarmee de diepte in te kunnen gaan.

Voorbeeld: Onder het topje van de ijsberg bevindt zich nog een geheel groot ijsvlak onder water. En onder water zitten vaak de pijnlijke punten waar een oplossing verscholen kan liggen. IK begeleid mensen om met zichzelf en ook samen met een ander het gesprek weer te laten stromen. En ja, er zijn ook wel eens situaties die NU nog niet kunnen stromen. En óók daar kan ik van dienst zijn!
Ik noem als voorbeeld een volwassen kind welke geen contact wil hebben met een of beide ouders. Dat zijn machteloze situaties die vanuit vele hoeken kunnen zijn ontstaan. Het verleden kun je NIET meer veranderen, MAAR wel kun je leren om er anders naar te gaan kijken. Ook daar begeleid ik mensen bij, om méér in VREDE met wat geweest is verder te kunnen gaan.
Daar hoort o.a. bij dat je

 1. kunt leren vergeven en loslaten
 2. compassievol kunt kijken en
 3. mededogen kunt beoefenen

Dus óók als coach en medium, met meer dan 20 jaar ervaring, sta ik klaar voor mensen die met zichzelf aan de slag willen of juist een stuk achter zich willen laten maar niet weten hoe?

Ben je zover dat je met mij in gesprek wilt gaan dan kan ik je een serie van drie sessies aanbevelen.
Ik reserveer per sessie 90 minuten, waarbij we een kern van het verhaal bespreken, en van vele kanten gaan schouwen/kijken, en met behulp van de voorouders gaan kijken naar het patroon wat er speelt.
Vanuit het kosmische veld (waar ik informatie uit mag ontvangen) komen er tips en inzichten die ik aan jou als huiswerk mag meegeven. We sluiten af met een healing waarbij je op de behandeltafel ligt met je kleding aan onder een dekentje (als je dat fijn vindt) en ik raak je zachtjes aan en laat de energie weer stromen. Daar waar de blokkades zaten maken we het samen weer los, jij met de ademhaling en ik met mijn stem en mijn energie.

Spreekt deze methode je aan en
* voel je een zachte lokroep vanuit je binnenste om met jezelf aan de slag te gaan OF
* een oerschreeuw die duidelijk maakt dat het tijd is.
Je bent van harte welkom in mijn praktijk in centrum Haarlem.

Nicole van Olderen, 06-41041509

Zo val je nooit meer af

Blog uit de nieuwsbrief van Van der Pigge

Zo val je nooit meer af

Door Roseline Kustner, 16 maart 2019

Jij bent zoals de eerste mens

Jij bent precies zo gemaakt als zij. Hun wezen zit je in het bloed, hun stemmen echoën nog in je binnenste, waar hun geheime kennis zit opgeslagen in je merg en botten. Je hormonen en neurotransmitters, de verfijnde regelsystemen die beïnvloeden hoe je slaapt, droomt, waar je naar verlangt en hoe je je voelt, zijn gemaakt in onlosmakelijke samenhang met het eb en vloed van de natuurlijke getijden. Dag, nacht. Donkere maan, volle maan. Zomer, winter. Ochtend, avond. Jong, oud. Dit is geen romantisch of poëtisch bedoelde metafoor; het is jouw biologische realiteit.

Jij bént de aarde

Hoe vreemd dus dat je hebt geleerd jezelf los te zien van de aarde, van de schepping, van de ritmes van de maan en de zon, van Al Dat Is. Het is een dwaling die ons in het Westen collectief heeft getroffen. Alsof je een losstaand wezen bent dat hier – plop – per ongeluk terecht is gekomen op dit wonderlijke ruimteschip aarde, alsof het gewoon een soort joekel van een voorraadschuur is waar we de boel met z’n allen in goede banen moeten leiden om te zorgen dat we niet verhongeren en iedereen het nog een beetje leuk heeft ook. Terwijl je in essentie onlosmakelijk van aarde gemaakt bent, even sterk onderhevig aan haar ritmes en aan de zon en de maan als de aarde zelf. Even onlosmakelijk van de natuur als van je medemens, de planten, dieren en mineralen.

Het is ook best een beetje een lastig dingetje om jezelf aan te herinneren: want zie, daar zit je dan, hoogintelligent oerwezen met je hoogintelligente oer-DNA, met je deconstructed-original-Peruvian-passion-mocha-frappuccino en skinny blueberrymuffin, de hele dag op je kont achter je laptop ervoor te zorgen dat die hele bureaucratische rotbende niet in het honderd loopt, ja toch? De sterrenhemel, wanneer denk je daar nou aan?! Die zit veilig weggestopt achter de systeemplafonds waar je al je TL-verlichte levensdagen onderdoor spookt.

Eat all the food! Eat all the food!

Kortom: dat alles matcht niet zo lekker met je genetische essentie. Want die “denkt” nog steeds dat ze op de toendra is. Je hebt een aantal evolutionaire programmaatjes in je hardware draaien die anno 2019 wat minder goede resultaten geven dan in de tijd dat de mammoeten hier nog rondliepen.

Die oerprogrammaatjes gaan over de beste manier van overleven en behelzen dus dingen als eten, vechten/vluchten en seksen. Zo wil je bijvoorbeeld altijd eten! Want oooohhh….. kijk AL DAT ETEN! Overal! Je moet het opeten! Nu! Allemaal! Want straks is het seizoen voorbij en begint de grote droogte en gaan we mogelijk dood van de honger! Zoet! En vet! En zoet! En vet! Yes! Want dat zijn de beste en snelste energiebronnen. En die kun je goed gebruiken voor als het straks koud is! Winter is coming! Vetjes kweken! Nu! Nomnomnom! EAT! ALL! THE! FOOD!!! Rarrrrrr!!

Afvallen is stom en moeilijk

Je bent evolutionair dus geprogrammeerd op het verlangen naar vet en zoet, omdat dat ooit, lang geleden, een uitstekende overlevingsstrategie was. En nu, anno 2019, te midden van een oase van zoet en vet, eisen we van onszelf dat we ons kunnen beheersen.

Het veranderen van je eetpatroon is moeilijker dan stoppen met roken. Wat weer moeilijker is dan stoppen met heroïne gebruiken. Just sayin’. Het is best een beetje lastig. Het is dus niet raar dat het je niet lukt. Dat het bijna niemand lukt. Afvallen is gewoon stom en moeilijk.

Bovendien doen we het ook nog eens niet op de goede manier en meestal met de verkeerde insteek. Want naast het gegeven dat je innerlijke oerkrijger dus helemaal niet WIL afvallen, is er nog een tweede probleem dat afvallen een hopeloze onderneming maakt.

Zelfacceptatie: you’re doing it wrong

Wees nou eens, in de absolute privacy van je eigen binnenkantje, héél eerlijk tegen jezelf: hoezo wil je afvallen?
Waarom?

Het eerlijkste antwoord is meestal dat we onszelf willen veranderen. Op zichzelf is daar niet zoveel mis mee. Het gaat pas mis bij de motivatie die ten grondslag ligt aan je wens om te veranderen. Waaróm wil je veranderen? Wil je graag voldoen aan een aantal gezondheidsidealen of komt je motivatie vanuit je gevoel?

Vaak genoeg externaliseren we onze motivatie. Daarmee bedoel ik: je kijkt met de ogen van een fictieve derde persoon naar jezelf. En dan meestal niet op de liefdevolle, accepterende manier die je zou verdienen, maar vaak met harde, meedogenloze en afstandelijke kritiek. We willen aan onszelf “werken”. We denken dat het ons gelukkig zal maken wanneer we voldoen aan de geprojecteerde wensen en eisen van de buitenwereld. Dat we geliefd, geaccepteerd en begeerlijk zullen zijn wanneer we zullen voldoen aan de geïdealiseerde culturele en maatschappelijke beelden die in ons collectieve (onder)bewustzijn rondwaren.

We accepteren onszelf niet onvoorwaardelijk, maar scheppen voorwaarden waar we aan moeten voldoen voordat we vinden dat we ons eigen respect verdienen. We leggen onszelf langs de fictieve maatstaf van luchtkastelen van onhaalbare perfectie. Je komt er nooit, maar je blijft streven. Zo blijf je jagen, maar kom je nooit bij jezelf thuis. Je bent niet echt ten volle aan het leven.

Het stemmetje in je kop

Ben je wel slank genoeg? Maar niet te mager? Je moet wel sterk zijn, fitgirl! Is het proteïnegehalte in je yoghurtje wel hoog genoeg? Hoe gezond ben jij eigenlijk? Doe de test! En ook deze test! En deze! Doe je het allemaal eigenlijk wel verantwoord? We leven in een kritisch klimaattijdperk hoor! Hoe ecoconscious ben jij eigenlijk? Bemest je je urban guerilla-garden wel met je eigen conscious kak? Eet je kat wel veganistisch? Onderneem je wel duurzaam genoeg? Is je poep wel vrij van microplastics? Zweet je wel glutenvrij? Zitten je wenkbrauwen wel netjes? Heb je al je instachallenges wel gehaald? En heel minimalistisch al je spullen je huis uit geflikkerd? Maar heb je wel genoeg linnen tasjes met rake teksten? Vergeet niet te consuminderen! Consuminderen! Consuminderen!

Je bent een mooi blobje verpakte liefde

Luister. Het leven is een totaal waanzinnige dondersoep van begrijpelijke en onbegrijpelijke fenomenen die ons gelimiteerde begrip ver overstijgen. Punt is: onbegrijpelijk genoeg bestáát alles gewoon. Zomaar. Het is er gewoon. Alles IS er gewoon. Allemaal tegelijk.

Zo ook jij. De jij zoals je nou eenmaal bent. Dat hele woeste, ongerepte, idioot liefdevolle, wrede, beeldschone, immense Leven/Al/Universum/Kosmische Kaas/Het Grote Whatever frummelde op een dag jou tevoorschijn: een hoopvolle sprank leven verpakt in dat rare vlezige blobje dat je lichaam is. En dat is het dan. Daar moet je het mee doen. Succes!

Iedereen is zijn/haar eigen unieke blobje met zijn eigen unieke quirks en perks. Niemand is hetzelfde en toch blijven we onszelf vergelijken met de mogelijkheden en capaciteiten van die fictieve perfecte probleemloze ‘ander’. Dat andere, schijnbaar betere blobje.

Wanneer je jezelf afwijst in je eigen, ware gedaante, wijs je het leven zelf af. Je zegt ‘nee’ tegen het leven. We falen dan in onze pogingen te veranderen omdat we vanuit het verkeerde fundament gemotiveerd zijn. We stranden al bij stap één omdat we iets willen creëren vanuit niet-zijn. We willen onszelf herscheppen vanuit een afwijzende levenshouding. Dat kan niet. En belangrijker nog: daar ligt de schat niet. Want die schat van gezondheid en geluk ligt niet ergens buiten jou, op een of ander exotisch levenspad. (Attentie, cliché op komst!) De schat ligt begraven in jezelf. Maar echt.

Intrinsieke motivatie: kom uit je kop, duik in je lichaam

Voor mij persoonlijk begint heelheid in het lichaam. Je lichaam is een bron van wijsheid, heling en heiliging voor hen die naar de signalen van hun lichaam hebben leren luisteren. Ik wil je aanmoedigen en uitnodigen om te beginnen met opnieuw luisteren. Echt leren luisteren. Daar zit namelijk het grote geheim van het terugkeren naar die liefdevolle staat van heelheid die gezondheid behelst. En gezond zijn, dat willen we allemaal. (Dat is immers zo’n beetje hoe je überhaupt met je ogen in de regels van dit stukje terecht kwam, toch?)

Schoonheid en gezondheid zitten ‘m in ons unieke en ontspannen onszelf-zijn. Niet in maten, voorwaarden, gedragsregels en onrealistische plaatjes. Het zit ‘m in lekker in je lijf zitten, in verbonden zijn met dat lekkere blobje jij, in die ontspannen twinkel in je ogen die laat zien dat je kunt genieten.

Het zit ‘m dus in je GEVOEL, niet in je IDEEËN OVER JEZELF. Herstel je diepe gevoelsmatige band met je authentieke, ongerepte en natuurlijke zelf. Maak je motivatie intrinsiek: vóél waar je behoefte aan hebt en laat deze gevoelsconnectie je kompas zijn. Daar word je gelukkig van. En het verandert je.

Leer luisteren

Om weer goed in contact te kunnen komen met je lichaam, moet je opnieuw naar je lichaam leren luisteren. Uit je kop komen, en in je lijf duiken.
Hoe doe je dat?

Begin met een luisterweek. Zet zes keer per dag een wekkertje. Als dat wekkertje afgaat, stop je even waar je mee bezig was en focus je je aandacht op je ademhaling. Sta jezelf toe om even rustig te worden. Check bij jezelf in. Ga nu je lijf langs en VOEL even hoe het daar is. Hoe voelen je voeten? En je benen? Hoe voelen je billen en je bekkengebied? Wat voel je in je buik? Is je buik opgezet? Rommelend of rustig? Heb je ergens pijn of voelen er delen van je lichaam “niet lekker”? Hoe is je ademhaling? Snel of rustig, oppervlakkig of dieper? Hoe is je hartslag? Kun je die voelen in je lichaam? Hoe voelt je keelgebied? Hoe voelen je schouders? Je armen, je vingers? Hoe voelt je hoofd? Heb je veel gedachten? Of is het rustig? Maak je je ergens zorgen over? Kijk je ergens naar uit? Wat houd je op dit moment bezig?

Check je spijsvertering

Neem een notitieblokje (of maak aantekeningen in je telefoon) en ga voelen en luisteren rondom elke maaltijd:

 • Was het lekker? Wat was er dan lekker? Wat was er minder lekker? Was er iets vies?
 • Hoe voel je je nu, na de maaltijd? Moe, energiek, geen idee ik voel helemaal niks, waar heb je het over, wat voel ik? Ik heb toch gewoon mijn bord leeggegeten en nu kunnen we weer door? Toch?! Wat zit jij nou te zeveren met je therapeutische-wat-voel-je-nu-gelul? Er is werk te doen! Laat me met rust, vrouw!
 • Maar dus hoe voel je je nu, na de maaltijd? Hoe voelt je buik? En de binnenkant van je hoofd? Voel je je ontspannen? Heb je veel gedachten of weinig? Ben je positief gestemd of niet?
 • Hoe slaap je eigenlijk? Slaap je makkelijk in? Wordt je tussendoor wakker? Wat gebeurt er dan? (Je spijsvertering heeft veel invloed op de kwaliteit van je slaap.)
 • Hoe ziet je poep eruit? Is het vast en worstvormig? Of droog, klef, ingezakt, flodderig of plakkerig? Laat het strepen achter in de pot als je doortrekt? Heb je veel toiletpapier nodig of maar weinig om de boel schoon te krijgen? Ga je elke dag poepen of vaker of minder vaak?

Laat het oordeel achterwege: alleen de waarneming telt

Let op: een grote valkuil is om op iedere waarneming een oordeel te laten volgen. Of om te gaan ‘waarommen’: “Waarom voel ik me zo?” ”Waarom is dit zo?” “Doe ik het wel goed?” “Ik voel me rot, dus ik doe het vast allemaal helemaal verkeerd!” Dat soort automatische reacties zitten ons meestal diep ingebakken.

Blijf bij de waarneming en laat het oordeel achterwege. Wie weet waar alles door komt wat bestaat. Geen idee, laat lekker waaien, het gaat erom dat je éérst het contact met je waarneming herstelt. Dat is op zichzelf al heel helend. Pas vanuit contact met jezelf kun je echt veranderen. Het gaat erom dat je jezelf aanleert om weer heel dicht bij je lichaamssensaties te komen en te blijven.

Evalueer en voel: wat wil je echt vanuit je gevoel veranderen?

Ga aan het einde van de week na:

 • Hoe was het om dit te doen?
 • Wat heeft het je gebracht?
 • Wat is je het meest opgevallen?
 • Is er iets wat je vanuit je gevoel zou willen veranderen? Of juist helemaal niet?

Bijvoorbeeld: ben je iets te zwaar, maar zit je gevoelsmatig juist heel lekker in je vel en VOEL je dus eigenlijk helemaal niet de behoefte om af te vallen?

Of: ben je na de maaltijd hartstikke moe en VOEL je de behoefte aan meer energie? En wil je dus iets veranderen?

Of: ben je na het eten altijd superdruk in je hoofd en VOEL je de behoefte aan rust en evenwicht? En wil je daar vanuit je gevoel iets aan veranderen?

Of: eet je bij iedere maaltijd vlees en knaagt dat ergens aan je ethiek en kost je dat stiekem energie? VOEL je de behoefte aan meer integratie van je persoonlijke waarden?

Kortom: wat wil je graag veranderen vanuit je GEVOEL? Of valt er juist een berg ‘ik-moet-dit-ik-moet-dat’ van je schouders af omdat je helemaal geen overeenkomstige behoeften VOELT? En van jezelf dus lekker helemaal niks hoeft?

Neem de allerkleinste stapjes die je kunt verzinnen

Neem vervolgens 1 (één! Één! Dus één, hè! OK?) stap. Bedenk zelf iets of kies uit het lijstje verderop. Bijvoorbeeld: eet twee dagen per week geen vlees bij je diner. Of: eet na je avondmaaltijd niets meer. Of: eet twee maaltijden per week in alle rust, zonder TV, telefoon, boek of andere afleiding, duik helemaal in de ervaring van het eten en voel wat dat met je rust doet. Of: probeer eens een ander ontbijtje. Of: snoep drie dagen per week niet. Enzovoort.

Doe het met liefde. Straf jezelf niet als het niet lukt. Handel alsof je volledig aan je eigen kant staat, wees warm en compassievol, alsof je een lief kind iets nieuws probeert te leren. Want zoals ik eerder schreef: het veranderen van je voedingsgewoonten is moeilijker dan stoppen met roken.

En kijk vooral bloedeerlijk: waarom lukt er iets niet? Of lukt het juist wel en is het fijn? Voelt het als een offer of ervaar je het als een natuurlijke verbetering die eigenlijk veel beter bij je past dan de oude gewoonte die je ermee hebt vervangen? Zo ja: hebbes! Beet! Wat vreselijk goed van je, je hebt je voedingspatroon veranderd! Halleluja, wat een buitengewone prestatie.

Omdat je zo stronteigenwijs bent: 4 tips om duurzaam te veranderen

OK tof, al die toelichting op het veranderen vanuit je gevoel, maar let’s face it: motivatie vanuit een goed geijkt verstand zet ook stevige zoden aan de dijk. En stiekem wil jij natuurlijk toch gewoon weten hoe je het beste gezond kunt afvallen. Toch? Dus hier, omdat je zo stronteigenwijs bent, een paar tips om je inspanningen zo duurzaam mogelijk te laten zijn.

Tip 1: niet raar doen

Doe niet raar. Iedereen mag op internet publiceren dus kun je er ook alles lezen. Zo ook dat het bijvoorbeeld gezond zou zijn om alleen maar fruit te eten, alleen maar rauwe dingen te eten of een hele lange periode helemaal niets te eten. Gebruik je gezonde verstand: als het raar lijkt, ís het waarschijnlijk ook raar.

Mensen hebben voedingsstoffen uit alle categorieën nodig: eiwitten, vetten, koolhydraten en vezels en dus niet alleen maar fruit. Alles rauw eten vergt een gigantische inspanning van je spijsverteringswarmte wat je op den duur zal uitputten. Niet iedereen kan gluten goed verdragen maar ook lang niet iedereen is overgevoelig voor gluten. Ga dus niet rigoureus glutenvrij eten als je niet zelf hebt ervaren dat je daadwerkelijk slecht op gluten reageert. Tel geen calorieën, je lichaam is geen optel- en aftrekmachine maar een intelligent wezen dat zich niet laat foppen door rommel die zoet smaakt maar geen calorieën bevat. Een eiwitshake is geen maaltijd. Als je oma niet zou snappen wat je aan het doen bent, is het waarschijnlijk geen voedsel.

Niet raar doen, dan ga je stranden.

Tip 2: blijf bij jezelf en laat de vegan fitgirls hun vegan-fitgirl-ding doen, tenzij je in je hartje een vegan fitgirl bent natuurlijk

Vegan is superhip en nog veel belangrijker: erg goed voor het milieu. Prima, maar een veganistisch eetpatroon is niet voor iedereen weggelegd omdat niet iedereen er goed op kan gedijen. Bovendien kost het veel aandacht en kennis om volwaardig veganistisch te eten. Vegan eten doe je niet van de ene op de andere dag, maar vergt veel verschillende tussenstappen. Als je het écht wilt, doe het dan goed en raadpleeg een natuurdiëtist vóórdat je begint.

Er zijn vele andere gezonde middenwegen die het milieu (en je eigen uithoudingsvermogen) minder onder druk zetten. Raak jezelf niet kwijt in allerlei radicale gekkigheid als je weet dat je dat op de lange termijn in alle eerlijkheid toch niet vol gaat houden. Maar vind jezelf liever terug in een logisch, gezond eetpatroon voor jou. Niemand is hetzelfde.

Tip 3: maak de allerkleinste stapjes die je kunt verzinnen

Easy does it. Ga niet voor de grote jawdropping metamorfose maar neem hele kleine stapjes, één voor één. Zie het niet als dieet maar als het bijschaven van je standaardleefstijl. Als terugkeren naar je eigen nieuwe normaal. Begin met een microverandering en ga daar net zolang mee door totdat het zo’n gewoonte is geworden dat je eigenlijk al was vergeten dat je iets veranderd had. Neem dan pas een volgend klein stapje. Ga dus niet én 100% suikervrij én stoppen met koffie én minder vlees eten tegelijkertijd.

Voorbeelden van kleine stapjes op weg naar meer gezondheid

 • Eet ’s avonds na je avondeten niets meer.
 • Stop met ongezond snacken: maak een lijstje van wat je zoal aan ongezonds eet en wanneer en bedenk gezonde alternatieven. Zorg dat je altijd een gezonde snack bij je hebt voor als de zin toeslaat.
 • Breng meer variatie aan in de groenten die je eet.
 • Eet minder vlees en maak dit concreet: eet bijvoorbeeld drie dagen per week volledig vegetarisch.
 • Vervang zoete dranken door water of kruidenthee.
 • Voeg geen suiker meer toe aan je koffie of thee.
 • Laat het koekje bij de koffie of thee achterwege of vervang het door iets gezonds.
 • Werk met een weekplanning: verzamel recepten en maak een boodschappenlijst. Scheelt ook in je portemonnee.
 • Schrap zoveel mogelijk bewerkte voedingsmiddelen uit je voedingspatroon.
 • Stop met suiker eten of eet minder suiker en maak dit concreet.
 • Eet minder brood of minder broodmaaltijden en vervang ze door iets gezonds, zoals zelfgemaakte soep of salade.
 • Leer jezelf om zonder pakjes, zakjes en mixjes te koken. Zo krijg je aanzienlijk minder additieven binnen, wat zeer goed is voor je gezondheid.
 • Schrap bewerkte koolhydraten uit je dieet: eet pasta volkoren (en liefst van spelt), kies altijd voor volkorenbrood in plaats van witmeelproducten en eet zilvervliesrijst in plaats van witte rijst.
 • Varieer met granen. Meestal eten we tarwe (brood, pasta), rijst en aardappelen als koolhydraatbronnen. Kies ook eens voor quinoa, gierst, gerst, boekweit, amarant, haver, maïs, rogge, enzovoort.
 • Verminder het aantal glazen alcohol dat je drinkt. Tel ze en maak het concreet.
 • Stop met koffie drinken of drink maximaal 1 kop koffie per dag.
 • Drink meer water. Tel en maak concreet.
 • Ga sporten of vaker sporten.
 • Doe elke dag ontspanningsoefeningen of een meditatie.
 • Eet in alle rust, zonder TV, Netflix, boek, tijdschrift of ander gekwetter. Zo herstel je de connectie tussen je mind en je lijf en ervaar je weer wat, hoe en hoeveel je eet, en of dat je eigenlijk wel bevalt of niet.

Als je durft en echt wilt en je nog steeds het gevoel hebt dat je ontspannen bezig bent, is het misschien wel tijd voor nóg een stapje. Naar eigen wens of kies opnieuw iets uit bovenstaande lijst. Doe het met liefde en geef jezelf een oceaan van tijd om aan elke verandering te wennen. Elke keer opnieuw.

Tip 4: een goede voorbereiding is het halve werk

Als je wilt stoppen met snoepen en je krijgt ’s avonds de zoete kolder in je kop, móét er gewoon een kant en klaar alternatief klaarliggen, anders ga je geheid voor de bijl. Zorg dus dat je een voorraad suikervrije zelfgemaakte superfoodmix (kokosvezels, gojibessen, noten, cacaonibs, dat werk) en andere gezonde alternatieven (worteltjes knagen) in huis hebt vóórdat je jezelf het startsein geeft.

Als je minder vlees wilt eten, zorg dan dat je eerst een stuk of zeven recepten voor goede vegetarische hoofdgerechten verzamelt en uitprobeert, en maak vervolgens een weekplanning met bijbehorende boodschappen. Want als je ’s avonds uitgeput thuiskomt met je kids en hongerig bedenkt wat je even snel in elkaar zal flansen voor je gezin en je je dan pas herinnert wat je goede voornemen ook alweer was…. precies: dan ga je stranden.

Als je wekelijks allerlei healthfoodstores af moet struinen voor exotische ingrediënten als je dat helemaal niet gewend bent en daar ook helemaal geen tijd voor hebt met twee kinderen en een baan, zorg dan dat je dingen eet die je gewoon in je supermarkt kunt kopen. Behalve als het om ons gaat natuurlijk. Wist je dat wij onze geweldige producten door heel Nederland en de rest van de wereld gewoon verzenden? En dat we dat vanaf €35,= nog gratis doen ook? Onze webshop vind je hier.

Kortom

Flikker dat hele “afvallen” in de prullenbak. In plaats daarvan: beloof jezelf nooit meer af te vallen.

Amen.

Heb je naar aanleiding van dit blog vragen aan ons? Loop gerust onze winkel binnen, bel ons op of stuur een mail. We helpen je graag.
Van der Pigge

BLOG over verdieping van je relatie: Tantra voor koppels.

Haarlem, 18 februari 2019

Een APK voor je relatie, noemde een stel dit weekend bij de introductie!

7 koppels allemaal vanuit een andere hoek van NL een heel weekend met elkaar en zichzelf aan het “werk”, leren luisteren naar grenzen van jezelf en van je partner.
Oprecht aandacht geven zonder af te dwalen, en vele heerlijke dansnummers om weer even te gronden in jezelf.

Het weekend begon al met prachtig lenteweer, dus ook ruimte om lekker naar buiten te gaan.  

Maar dat terzijde. We zijn goed voorbereid op weg gegaan en hebben de paklijst van wat er mee moest zorgvuldig in de auto gestopt. De rit er naartoe verliep voorspoedig de navigatie bracht ons moeiteloos naar Opoeteren in België.

Wij hebben van de mogelijkheid gebruik gemaakt om voor een kleine vergoeding een extra nacht te reserveren, dat scheelt weer ochtendspits rijden want de training begint om 10.00 uur en duurt tot zondagmiddag 17.00 uur. De groep bestaat uit 7 koppels, 2 trainers en 4 assistenten.

Dan kom je op een totaal van 20 personen!
De lesblokken waren van 10.00 – 14.00 uur en van 16.00 – 20.00 uur. Tussendoor natuurlijk koffie en theepauzes en lunch. Om 20.00 uur warme maaltijd en daarna de mogelijkheid om in het warmwater “badje” te relaxen.

En wat doe je dan op zo een driedaagse…?

Nou dat zal ik proberen met woorden te omschrijven, het is een weekend vol oefeningen om met aandacht bij je partner te blijven om de taal van zijn lichaam te ontvangen en de bewegingen vloeiend te kunnen volgen.
Om de hartsverbinding (opnieuw) tot stand te brengen tussen jou en mij en op te schonen van oude overtuigingen of storende invloeden (meestal) van buitenaf. Ieder lesblok begon met heerlijk losdansen je lichaam in! Want ja, de meesten van ons zijn denkers en geen voelers. Goed je bekken leren bewegen met allerlei oefeningen, speeloefeningen doen om je partner aan te raken en te laten voelen dat je samen deze drie daagse reis gaat maken.

Sommige momenten zijn spannend, oh jee wat gaan we nu weer doen, maar ook de vier assistenten deden mee en begeleiden ons allemaal met veel aandacht en ruimte om telkens weer je eigen grenzen aan te geven.
Want dat is tantra voor koppels ook.. je eigen grenzen ontdekken, respecteren en overbrengen aan jouw geliefde.
Een zeer leerzaam weekend waarbij wij dichter bij elkaar zijn gekomen en met veel plezier terugkijken naar onze eerste ervaring op Kasteel de Schans.

Website:  Kasteel de Schans

BLOG over detoxen, loslaten en zoethoudertjes

Haarlem 17 november 2018.

Het is alweer voorbij, mijn voorbereidingen om naar een detoxweek te gaan startten al op 5 oktober met een korte kuur ontgiften van mijn darmen met Zeoliet.
(Misschien weet je dat nog, wij waren importeur van een goede kwaliteit Zeoliet, een kleipoeder wat zware metalen uit je darmen naar de uitgang transporteert.)
Daarna kreeg ik via de mail het afbouwprogramma toegestuurd en stopte ik begin november met koffie drinken en een paar dagen later met vlees eten en suikers innemen.
Op zaterdag 10 november vertrok ik naar Wijchen in Gelderland om bij mijn nicht te overnachten, en even gezellig bij te praten, onze moeders zijn zussen dus we hebben heel wat jaren met elkaar als familie doorgebracht. Nicht woont echter al sinds 1985 in Wijchen en helaas hebben wij elkaar vele jaren niet gezien. Het was fijn! Nicht werkt bij een groothandel die o.a. lingerie en panty’s verkoopt dus mocht ik even in de grote voorraadkist kijken en uitzoeken!

De volgende dag reed ik door naar de Bankenhoeve in Boven-Leeuwen, vlakbij Druten, aan de overs van de Waal! Al vele jaren een kuuroord, waar je o.a. vastenweken – detoxweken of ontgiftingsweken kunt volgen. Er is slechts plek voor max. 9 personen dus de groep is zeer intiem, wat een grote tegenstelling was met de Schouw in Zeeland waar ik begin van dit jaar in een groep van 30 personen terecht kwam.  

De week is goed verlopen er zijn diverse therapeuten aanwezig waarmee ik gesprekken heb gevoerd om inzichten te krijgen in waarom ik zo graag zoet wil eten. Zoethoudertjes en troost-eten kwamen duidelijk naar voren en hunkeringen die daarmee worden gevoed.
Nu ik weer terug in Haarlem ben, kan ik een verslag maken voor een ieder die interesse heeft om een betaalbare vastenkuur te gaan volgen. Gerard is zeer deskundig in het voorlichting geven over voeding en wat je lichaam nodig heeft en hoe het werkt. Helma is o.a. hypnotherapeute en gaat in 1 op 1 gesprekken tot de kern.

Wil je een nieuwe start maken wat betreft je voeding en jezelf een 5 daagse geven om jezelf te ontdoen van stress en prikkels van buitenaf? Ik raad de Bankenhoeve van Helma en Gerard bij deze aan!
Vandaag  begint de opbouw van mijn nieuwe eetpatroon, het is nog een beetje vreemd, maar ik ga elke dag wandelen en groente en fruit en soepjes zijn de hoofdmoot van mijn dagelijkse eetpatroon.

BLOG een ander bed en de fysiotherapeut

Haarlem, 2 oktober 2018

Na een enerverend weekend (bijna) geheel met mijzelf heb ik veel herinneringen door mijn handen laten gaan en vorige week ook nog in Amsterdam rondgewandeld, mijn geboortestad!
Via Linked In heb ik een oud klasgenote gevonden en ben ik toegevoegd in een app groep om af en toe eens een reünie(tje) te houden.
Er gebeurd dus veel in mijn herinneringenwereld!

Oude spulletje loslaten
En ik ben op marktplaats weer actief geworden en heb wat spulletjes in de verkoop gezet, heb je interesse: dit is de link naar het kastje.

Maar ik ben ook op zoek naar een groter bed en op Marktplaats de afgelopen weken een paar keer niet snel genoeg gereageerd, dus dan wordt je enigszins moedeloos.  Ook al naar de kringloopwinkels in Velserbroek en Haarlem Noord geweest maar ook daar was geen groter bed te vinden.

Liefde voor mijn lichaam
En vandaag was ik weer bij de fysiotherapeut, ik heb een “groot” onderhoudsabonnement, dit jaar zit ik in de revisie en herstelfase! Ja, ja vele jaren doorgaan vraagt ook stilstaan bij wat er gepasseerd is! Dus ik zit te wachten in mijn hemd tot hij binnenkomt en ik zeg “ik heb zoveel last van klemmende kaken gehad dit weekend”, hij nodigt mij uit om op mijn rug te gaan liggen en begint met vaste hand mijn hoofd en nek en wangen te behandelen, ondertussen geef ik verslag van het weekend, soms even stoppend vanwege de pijnscheutjes die door mijn nek schieten!
 Ik vertel dat ik van de week een bod van € 40,- gedaan had op een bed in Hoofddorp en dat was € 5,- onder de biedprijs, maar ja als een volleerd marktvrouw dacht ik het “te hebben uitgevonden“ om net als onze allochtone medemens lager te gaan zitten met mijn bod. Ja,ja dus ik kreeg geen reactie en een uurtje later was het bed verkocht voor de vraagprijs.

Het juiste bod

Dus vannacht even voor twaalven heb ik een bod gedaan op een ander bed, compleet voor € 145,- en in Haarlem, mijn thuishaven! Vanochtend had ik een reactie dat ik contact met hem op kan nemen om een afspraak te maken.
Ja, potverdorie, ik heb zo een behoefte aan een ander breder bed, ja,  terwijl ik op mijn rug lig en mijn buik vasthoud en vertel dat er toch wel weer 8 kilo is bijgekomen, klaag ik dat ik een breder bed nodig heb!!
Je begrijpt het wel de fysiotherapeut telde 1+1 op en schoot aanstekelijk in de lach. Ha,ha jij hebt een breder bed nodig en dat is voor die 8 kilo? Ja lach maar! We lachten eindeloos, hihi, en haha, en whoewhoe, terwijl ik serieus probeerde het gesprek vlot te trekken zei ik dat ik vanavond mag komen kijken voor de derde keer, hihi hihi. Mijn huidige bed gaat dan naar de dochter van een collega die zóóó graag een “groter” bed wil, want zij is tenslotte al 17 jaar.

P.S. ter informatie mijn huidige bed is 140×200, en ik ga dus naar 160×200, wat een ruimte!!

BLOG terug naar waar ik vandaan kom….2

BLOG terug naar waar ik vandaan kom….2, door Nicole van Olderen
Amsterdam 20 september 2018

Er gebeurd veel de afgelopen dagen in mijn geschiedenis, vandaar mijn titel terug naar waar ik vandaan kom!

Na het bezoek aan het Vincent van Goghmuseum heb ik een paar uurtjes door Amsterdam gezworven, ik had bedacht dat ik als voormalige Amsterdammer toch minstens de metro moest nemen vanaf de zuidkant richting Noord.

Ik had mijzelf nog niet ingelezen waar de ingangen zijn maar gezien de bouwactiviteiten de afgelopen jaren zou er ergens bij de Ferdinand Bolstraat toch wel een ingang moeten zijn. Dus vanaf het Museumplein steek ik schuin over en enige meters verderop tref ik het Zuiderbad, mijn oude zwembad waar ik mijn A diploma heb behaald. Nostalgie ten top, ik loop naar binnen en er wordt nog steeds zwemles gegeven.

Ik loop verder door de oude wijk waar ik vroeger gewoond heb (de Gerard Doustraat in het verlengde van de Albert Cuypmarkt) en ik kom uit bij de Ferdinand Bolstraat, de hippe buurt die de afgelopen jaren een upgrade heeft gemaakt voor jonge mensen die veel buiten de deur eten, en nog geen kinderen kwijt kunnen in hun kleine etagewoningen. Want dat zijn het nog steeds!

En ik loop mijmerend door mijn oude wijkje en zie de hippe shops die roepen om klandizie! En daar opeens verschijnt het oh zo fantastische bord van de metro in mijn gezichtsveld. En op de andere hoek aan het begin van de Albert Cuypmarkt tref ik een plezierig zoete winkel die niet in Haarlem te vinden is maar waar mijn zoon Franklin gerust een rondje voor omrijdt om ze te snoepen. De Dunkin Donut heeft mijn mond gevonden. Na deze snoeperij daal ik af de catacomben van Amsterdam in om de metro te gaan ervaren!

Twee haltes  en ik stap uit bij het Rokin!
In de ontvangsthal tref ik prachtige muurafbeeldingen aan van verschillende soorten marmer en graniet gemaakt, de eindeloos lange roltrap omhoog en dan sta ik op het Spui om mijn voettocht door Amsterdam richting het Centraal Station te vervolgen.

Het is echt wel opgeknapt hoor nu de bouwput van de metro verdwenen is! Een prachtig terras met zon vandaag! Geordende fietsenrekken, een goede stoep om over te lopen, bijna geen verkeer. Ik steek over naar de Kalverstraat en op de Dam zie ik dat er in de Nieuwe Kerk een tentoonstelling is gestart over Boedhha, helaas al na sluitingstijd. Ik vervolg mijn weg over de Nieuwendijk, op weg naar de jarenlange traditie, een ijsje van van der Linde sinds 1937. Smullen met het verleden in mijn smaakpapillen. Ik steek door via de Passage, terug naar het Rokin, en een stralende Beurs van Berlage wordt door mij op de gevoelige plaat gelegd. Uiteindelijk bij het Centraal Station aangekomen en “bestemming bereikt”.