Tag archieven: kwetsbaarheid voor waterschaarste

Waterschaarste in de toekomst gezien

Waterschaarste uit het magazine van Michiel de Haas, 23-11-2016

Het Aqueduct team van het World Resources Institute (WRI) heeft een rangschikking gemaakt van de kwetsbaarheid voor waterschaarste. Het is voor het eerst dat een dergelijke rangschikking is gemaakt per land. Een stabiele zoetwatervoorziening is een prioriteit voor elk land ter wereld. Het is helaas ook een voorziening die steeds meer onder druk komt te staan door onder andere klimaatverandering en bevolkingsgroei. Om dit in beeld te brengen, heeft het Aqueduct team waterrisico’s ingeschat, geëvalueerd en in kaart gebracht. Hiervoor heeft het onderzoeksteam lokale gegevens omgezet naar een nationaal niveau.

 

Lokale gegevens zijn samengevat en per land in kaart gebracht:

Dit is voor 181 landen uitgevoerd op basis van de volgende factoren: overstromingen, droogtes; verschillen tussen seizoenen en jaren; en hoeveel zoetwater jaarlijks wordt onttrokken uit rivieren en uit de grond voor huishoudelijk, agrarisch en industrieel gebruik. Daarnaast hebben ze ook 100 stroomgebieden in kaart gebracht, waarbij het team naar oppervlakte en bevolkingsaantallen keek.

In de rangschikking wordt de kwetsbaarheid van landen en stroomgebieden voor elke specifieke invloedsfactor weergegeven met een cijfer van 0 tot 5: hoe hoger het cijfer, hoe groter het specifieke waterrisico. Scores hoger dan 4 geven weer dat, uitgaande van gemiddelde watergebruikers, meer dan 80% van het beschikbare zoetwater jaarlijks wordt verbruikt.

De interactieve kaart van het Aqueduct team van het World Resources Institute (WRI)

Singapore bij 37 kwetsbaarste landen
Uit de rangschikking blijkt dat 37 landen extreem kwetsbaar zijn voor waterschaarste. Deze landen verbruiken jaarlijks meer dan 80% van het beschikbare zoetwater, waardoor bedrijven, boeren en gemeenschappen kwetsbaar worden voor schaarste. Singapore is een van deze 37 meest kwetsbaarste landen. Dit is opmerkelijk aangezien het land wereldwijd wordt gezien als een van de beste waterbeheerders. Een andere opmerkelijke bevinding: zelfs landen met genoeg water tot hun beschikking kunnen kwetsbaar zijn voor waterschaarste, afhankelijk van geografische ligging en concurrentie om water.

Gegevens van belang voor nationaal waterbeheer

Een grote kwetsbaarheid voor slechts een kleine verandering in de zoetwatervoorraad kan de nationale waterveiligheid en economische groei van een land bedreigen, vooral als dit land geen passend beleid voor waterbeheer heeft. Nationale en lokale overheden moeten reageren om de zoetwatervoorziening veilig te stellen in de toekomst voor alle watergebruikers, inclusief de natuur als watergebruiker.

Tot nu toe waren er alleen lokale gegevens beschikbaar, maar beslissingen omtrent waterbeheer worden voornamelijk op nationaal niveau genomen. De beschikbaarheid van nationale gegevens is belangrijk, zodat deze meegenomen kunnen worden in beleidsplannen. Waterrisico’s zijn, behalve voor overheden, ook van belang voor andere partijen (bijvoorbeeld commerciële banken), omdat de nationale waterveiligheid bijvoorbeeld de economische groei kan beïnvloeden. De rangschikking maakt het mogelijk om snel waterrisico’s op nationaal niveau te beoordelen en te vergelijken met andere landen, zodat deze risico’s kunnen worden verkleind door passende investeringen in waterbeheer.

Te verwachten veranderingen door de klimaat veranderingen die optreden

Bron: changemagazin.nl